უძრავი ქონება
იურისტთან კონსულტაცია

უძრავი ქონების ბაზარს ეკონომიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს და სტაბილურად ვითარდება. მესაკუთრეს, ინვესტორს, დეველოპერს, მოიჯარეს, იპოთეკარს და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების ყველა აქტორს, სხვადასხვა ტრანზაქციის წარმატებით განხორციელებისთვის, კვალიფიციური და სანდო იურიდიული მრჩეველი სჭირდება. „კოჟორიძე და იურისტების“ გუნდი უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ, ნებისმიერი სირთულისა და მოცულობის სამართლებრივ პრობლემაზე წარმატებით მუშაობს. 

კომპანიის იურისტების მრავალწლიანი პრაქტიკა ადასტურებს, რომ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით სრულყოფილი იურიდიული მომსახურება საჭიროებს სამართლის სხვადასხვა დარგის მაღალპროფესიულად ცოდნას. მაგალითად, უცხოელის მიერ საქართველოში უძრავი ქონების შეძენა შესაძლებელია ერთდროულად მოითხოდეს სახელშეკრულებო სამართლის, სანივთო სამართლის, უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარების შესახებ ნორმების, საგადასახადო კანონმდებლობისა და სხვა რეგულაციების ცოდნას. „კოჟორიძე და იურისტების“ მულტიდისციპლინარული გუნდი დახმარებას გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სამართლებრივ საკითხში, მათ შორის:

  • - ხელშეკრულებების მომზადება და იურიდიული ანალიზი (ნასყიდობა, ქირავნობა-იჯარა, იპოთეკა, სერვიტუტი, აღნაგობა, უზუფრუქტი და ნებისმიერი სხვა გარიგება);
  • - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით არსებული სამართლებრივი რეგულაციები უცხოელებისთვის;
  • - უძრავი ქონების პრივატიზაცია;
  • - უძრავი ქონების შეძენა აუქციონზე;
  • - რეგისტრაცია, გამიჯვნა, გაერთიანება, მართვა;
  • - სამშენებლო სამართალი (მშენებლობის ნებართვა და სხვა სამშენებლო რეგულაციები);
  • - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული დავები სასამართლოსა და არბიტრაჟში;
  • - საკუთრების უფლების დაცვა უძრავ ქონებაზე (უკანონო ხელშეშლის აღკვეთა);
  • - საკუთრების უფლების აღიარება უძრავ ქონებაზე;
  • - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი საკითხები.